Yazdır Yazdır

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ : VIII, NO: 59)

30 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27243

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan :

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA

VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Seri : VIII, No: 59)

MADDE 1 – 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII,  No: 34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“a) Müşteri Temsilcisi: Merkez dışı örgütler, seans salonları ve çağrı merkezleri de dahil olmak üzere aracı kuruluşlarda, hesap bakiyelerine ve risk tercihlerine göre müşteri emirlerini ulusal ve uluslararası ilgili piyasalarda gerçekleştirilmek üzere alan, seans takibi ve seans sırasında emirleri ilgili borsaya ileten, seans öncesi ve seans sırasında müşterileri bilgilendiren, genel olarak yatırım araçları, piyasaları, ihraççıları ve mevzuatı takip eden ve bu konularda müşterileri aydınlatan, ihale ve itfa günlerini izleyerek bunlarla ilgili ön çalışmaları yapan, müşteri risklerini takip eden, müşterilerin nakit alacaklarını müşteri sözleşmeleri çerçevesinde değerlendiren, bunlarla ilgili pazarlama faaliyetlerini yürüten ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personeldir. Şu kadar ki, anılan faaliyetlerin türev araçlara ilişkin olarak yürütülmesi durumunda bu faaliyetleri kısmen veya tamamen yerine getiren personel “Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi” olarak addolunur.

Çağrı merkezlerinde hisse senetleri dışındaki menkul kıymetlere ilişkin işlem yapan personel ile banka şubelerinde, yatırım fonları, sabit getirili araçlar ve repo-ters repo işlemlerini, sadece müşteri taleplerini yerine getirmek amacıyla bankacılık hizmetleri ile birlikte gişe hizmeti sunarak yürüten personel, bu Tebliğ kapsamında müşteri temsilcisi olarak addedilmez.

Anılan faaliyetlerin türev araçlara ilişkin olarak yürütülmesi durumunda, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen yerine getiren personel “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu” olarak addolunur.”

MADDE 2 – Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı: Aracı kurum şube müdürü ve irtibat bürosu sorumlusunun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey lisansı almaları gereklidir.

Müşteri temsilcilerinin bu Tebliğ’in 12 nci maddesinin (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7)  numaralı alt bentlerinde belirtilen sınav konularından ya da (B) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (8) numaralı paragraflarında belirtilen sınav konularından başarılı olarak “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı”nı almaları gereklidir.

Türev araçlar müşteri temsilcilerinin bu Tebliğ’in 12 nci maddesinin (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7)  numaralı alt bentlerinde belirtilen sınav konularına ya da (B) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen sınav konularına ilave olarak yine bu Tebliğ’in 12 nci maddesinin (C) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen sınav konularından başarılı olarak “Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı”nı almaları gereklidir.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı: Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı, müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların, fon kurulu üyesi, fon denetçisi, iç kontrol birimi çalışanı ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin ve payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı almaları gereklidir.

c) Türev Araçlar Sınavı: Türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personelinin tamamı, ilgili mevzuatta öngörülen fonların portföy yöneticisi, fon kurulu üyesi ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin türev araçlar lisansı almaları gereklidir.

Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bu Tebliğ’in 12 nci maddesinin (C) bendinin (7) numaralı “Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı bölümünden başarılı olarak “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” almaları gereklidir.

f) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı: Kurumsal yönetim uzmanlarının ve payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personelin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gereklidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna teselsül ettirilmiştir.

“Takas ve Operasyon Sorumlusu, Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu, Temel Düzey Müşteri Temsilciliği ve Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almak üzere girilen sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 70 olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı.

k) Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı.

l) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar, yukarıda (a), (d) ve (j) bentlerinde belirtilen lisans kapsamına giren görev alanlarında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar (d) ve (j) bentlerinde belirtilen lisansa konu alanda, Türev Araçlar Lisansına sahip olanlar (k) ve (l) bentlerinde belirtilen lisansa konu alanda, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar (ı) bendinde belirtilen lisansa konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Tebliğde değişiklik yapan Seri:VIII No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 11/7/2007 tarihinden önce sınava girerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar lisans almaya hak kazanmış olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak üzere başvuruda bulunmamaları halinde sınavları geçersiz sayılır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Kategori: SPK

Etiketler: , , ,