Yazdır Yazdır

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO: 60)

30 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27243

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL

DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU

ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ:VIII, NO: 60)

MADDE 1 – 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinden önce, Şirket yönetim kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve Kurul’a bildirir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin belgeler ile birlikte şirket yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Kurula bilgi verilir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur”

MADDE 2 - Aynı Tebliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

”Faaliyetin Durdurulması

MADDE 8/A – Kurul aşağıdaki hallerde Şirketin faaliyetlerini durdurur.

a) Herhangi bir nedenle şirkette sorumlu değerleme uzmanının kalmaması,

b) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) veya (h) bendinde yer alan koşulların 6 ay süre ile sağlanamaması”

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Şirket, aşağıdaki koşulların oluşması halinde Kurul listesinden çıkarılabilir.

a) Tebliğin 8/A maddesi uyarınca Şirket’in faaliyetlerinin durdurulması ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmesi,

b) Değerleme raporunun yetkili olmayan kişilerce imzalanması,

c) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması,

d) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen değerleme standartları ve değerleme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması,

e) Çalışma kağıtlarının veya rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması,

f) Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi veya bilgi verilmesi,

g) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi,

h) Tebliğde düzenlenen bağımsızlık ilkesinin ihlali,

ı) Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması

Kurulca listeden çıkarılan şirketler, listeden çıkarmaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren 5 ay süreyle değerleme hizmeti vermek üzere yeniden listeye alınmak için Kurula başvuramazlar. Kurulca listeden çıkarılan şirketin ortakları, yöneticileri ve denetçileri ise 5 ay süreyle değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmak için başvuruda bulunan başka bir gayrimenkul değerleme şirketinde veya Kurul listesinde bulunan bir gayrimenkul değerleme şirketinde herhangi bir unvan altında görev alamazlar ve ortak olamazlar. 5 aylık sürenin bitiminde Kurula yapılacak başvuruda; Kurulca listeden çıkarılan şirketin, listeden çıkarılmasına neden olan şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların bir daha oluşmaması için gerekli tedbirleri aldığını ve şirketin ortakları, yöneticileri, denetçileri değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının bu Tebliğin 7 nci maddesinde aranan şartları sağladığını ortaya koyması halinde şirketin yeniden listeye alınma başvurusu değerlendirmeye alınabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca listeden çıkarılan şirketlere, şirketlerin ortakları, yöneticileri ve denetçilerine bu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 22 nci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Şirket, bu Tebliğ’in 8/A bendinde belirtilen hallerin oluşması durumunda, bu tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde Kurula bildirimde bulunmakla yükümlüdür.”

MADDE 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.