Mayıs, 2009 için arşiv

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

Bu broşürde gayrimenkul alım-satımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili özellik arz eden belli konulara değinilmiştir. Bu bağlamda; gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar, değer artış kazancının beyanı, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve gayrimenkul alım satımında özellik arz eden diğer durumlara yer verilmektedir.

Yorum yok

VERGİ REHBERLERİ 2009

Ticari kazançların vergilendirilmesi rehberi (gerçek usul)♦Ücret kazançları vergi rehberi♦Serbest meslek kazançları vergi rehberi♦Kira geliri elde edenler için yıllık gelir vergisi beyanname düzenleme rehberi♦Dar mükellefler için kira geliri rehberi♦Menkul sermaye iradı elde edenler için g.v.beyanname düzenleme rehberi
♦Gvk.geç.67.md.uygulaması ile ilgili gerçek kişilere yönelik vergi rehberi♦Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar

Yorum yok

BÜYÜK İŞVERENLER SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

31.05.2009 Sosyal Güvenlik Kurumu: Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, gerek coğrafi konumları itibariyle gerekse nüfus, aktif sigortalı, emekli ve işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunlukların önlenerek hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için Sosyal Güvenlik Merkezlerinin tüm Türkiye genelinde kurulması amacıyla, muhtelif Yönetim Kurulu kararları ile 399 adet Sosyal Güvenlik Merkezi, 39 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve 3 adet Hukuk Sosyal Güvenlik Merkezi olmak üzere toplam 441 adet Sosyal Güvenlik Merkezi kurulması kararı alınmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2009/73-MALUL ÇOCUĞU OLAN KADIN SİGORTALILAR

31.05.2009 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
“Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28 inci maddesine
17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen fıkra ile “Emeklilik veya
yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına
muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen
prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu
süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmü getirilmiştir.

Yorum yok

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/4)

31.05.2009 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 8516.40.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır.

Yorum yok

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/3)

31.05.2009 (1) 8/5/2007 tarihli ve 26516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır.

Yorum yok

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ

31.05.2009 (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 57)

31.05.2009 19/3/2009 tarih ve 27174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 56)” in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ VE SİGORTA PRİMİ TAHSİLATINDA CİDDİ GERİLEME VAR-ŞÜKRÜ KIZILOT

30.05.2009 “NE yani tersi mi olacaktı” diyeceğinizi tahmin ediyorum.

Haklısınız… Yaşadığımız ekonomik kriz, sadece şahısları ve şirketleri değil, kamu gelirlerini de etkiledi.Vergi, SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde ciddi gerileme var.

Yorum yok

RESMİ BELGELERE GÖRE KAYITDIŞILIK VE VERGİLENDİRME-VEYSİ SEVİĞ

30.05.2009 aşbakanlık genelgesi olarak yayımlanan “Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı”nda ifade edildiği üzere “kayıtdışı ekonomi kavramı içerik olarak çok geniş bir alanı kapsadığı için konuyu ele alanların öncelikleri ile ilgili olarak da anlam değişikliğine uğramaktadır.” Bu nedenle kayıtdışı ekonomi tanımı içerisinde mevcut ekonomik faaliyetlerin gizliliği belirtilmek isteniyorsa, gölge ekonomi, gizli ekonomi, saklı ekonomi, yeraltı ekonomisi, alacakaranlık ekonomisi, faaliyetin yasadışılığı belirtilmek isteniyorsa kara ekonomi, gri ekonomi, illegal ekonomi veya yasadışı ekonomi; faaliyetin devletin bilgisi dışında tutuluyor olması belirtilmek isteniyorsa gayri resmi ekonomi, resmi olmayan ekonomi, enformel ekonomi veya kayıtdışı ekonomi ve son olarak faaliyetin önemsiz olması sebebiyle GSMH (gayri safi milli hasıla) kayıtlarında tutulmayışı belirtilmek isteniyorsa marjinal ekonomi, ikinci ekonomi, ikincil ekonomi gibi ifadeler kullanılmaktadır.

Yorum yok

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: VIII, No: 61)

30.05.2009 Bu Tebliğin amacı,

a) Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile aracı kurumlar ve katılma payları Borsa’da işlem gören fonların kurucuları tarafından bu Tebliğ kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve açıklamanın elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na,

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO: 60)

30.05.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ : VIII, NO: 59)

30.05.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (SERİ NO:1)

30.05.2009 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.05.2009 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak, deniz veya hava yolu ile yapılan ihracaatlarda geminin veya uçağın hareketini izleyen ilk işgünü mesai saati bitimine kadar özet beyan verilebilir.”

Yorum yok