Şubat, 2009 için arşiv

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:2)

20.02.2009 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun1 uygulamasına ilişkin olarak bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin2 ilgili bölümleri itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(2009/14594) 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİ ORANLARI HAKKINDA KARAR

03.02.2009 Bakanlar Kurulu Kararı: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126669 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2009/14593) 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNDE YER ALAN DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARIN VERGİ KESİNTİSİNE TABİ KAZANÇ VE İRATLARINDAN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI HAKKINDA KARAR

03.02.2009 Bakanlar Kurulu Kararı: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126668 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2009/14592) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ HAKKINDA KARAR

03.02.2009 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126698 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok