Nisan, 2008 için arşiv

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:(2008/1)

18.04.2008 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir. Bu Tebliğ tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine uygulanır.

Yorum yok

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008/2)

18.04.2008 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğ ile Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:XI, NO:29)

09.04.2008 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:5)

09.04.2008 Maliye Bakanlığından: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin üçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar yer almaktadır.

Yorum yok