2008 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:389)

27.12.2008 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333(2), 339(3) ve 365(4) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)

06.12.2008 Maliye Bakanlığından: 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun1 kapsamına, gerçek veya tüzel kişiler tarafından; – Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar,

Yorum yok

(5811) BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

22.11.2008 Kanun: Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır.

Yorum yok

ÜCRET PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

18.11.2008 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

08.11.2008 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenlemektir.

Yorum yok

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

17.10.2008 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

MİLLİ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:319)

14.10.2008 Maliye Bakanlığından: İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hâsılat paylarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Yorum yok

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2008/6)

10.10.2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Yorum yok

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA VE SUNULMA ESASLARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:103

08.10.2008 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 16/1/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında 1 Sıra no’lu Tebliğin ekinde yer alan “Kavramsal Çerçeve”nin “Giriş” bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yorum yok

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Bu Tebliğ, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı maddesine 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekte; devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanacak olanları kapsamaktadır.

Yorum yok

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuruma bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanunun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren isteğe bağlı sigortalı olanlar ile bu Kanundan önce 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup prim ödemeye devam eden sigortalılar hakkında aşağıda açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Yorum yok

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler Kanunun 41, 46 ve geçici 4 üncü maddeleriyle düzenlenmiştir. Borçlanmaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı, “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci ve “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin hükümler, “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinde ise, ödemeye ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yorum yok