Haziran, 2007 için arşiv

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO:1)

30.06.2007 Maliye Bakanlığından: 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar ile anılan maddenin (9) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden belirlenen diğer hususlar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

YAPI İŞLERİ İNŞAAT MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:YFK-2007/1)

30.06.2007 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 18 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (n) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA NO:1

30.06.2007 Maliye Bakanlığından: Tebliğde, bugüne kadar yayımlanmış tebliğlerde yapılan açıklamalar güncellenmekte ve Kanun uygulamasına yönelik yeni açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

21.06.2007 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından: Bu Yönetmeliğin amacı; serbest çalışan ve fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği hizmetleri üreten kişi veya kuruluşların meslekî etkinliklerinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini ve denetime esas kayıt ve sicillerinin tutulmasını, meslekî ve bilimsel teknik esaslara göre, kamu ve meslektaş yararı doğrultusunda geliştirilmesini, üretilen hizmetlerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası yönetmelikleriyle, ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu, fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasını, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesini, ülkemizin fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknik gücünün envanterinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

Yorum yok