Mayıs, 2007 için arşiv

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)

26.05.2007 Maliye Bakanlığından: 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda¹ 5615 sayılı Kanunla² yapılan değişiklik sonucu gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2007/5)

11.05.2007 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Yorum yok