Temmuz, 2006 için arşiv

(2006/10731) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİ VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT NİPETLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ HAKKINDAKİ 2003/6577 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

23.07.2006 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin yeniden belirlenmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/7/2006 tarihli ve 55832 sayılı yazısı üzerine, adı geçen kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

21.07.2006 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi, özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaştırılması, Hazine adına tapuya tescili, yatırımcılara tahsisi, bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve devir işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2006/10507) KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.07.2006 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/6/2005 tarihli ve 84987 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:99

11.07.2006 Maliye Bakanlığından: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok