Haziran, 2006 için arşiv

(5520) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

21.06.2006 Kanun: Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:a) Sermaye şirketleri.b) Kooperatifler.c) İktisadî kamu kuruluşları.ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.d) İş ortaklıkları. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

Yorum yok

(5510) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

16.06.2006 Kanun: Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)

12.06.2006 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin standart, ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok