Mart, 2005 için arşiv

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

31.03.2005 İçişleri Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GENELGE 16-330 Ek (İş sözleşmesi feshedilen sigortalıların görevlerine iade edilmelerine ilişkin kararlar ve hizmet tespit kararları)

04.03.2005 Sosyal Sigortalar Kurumu: Muhtelif ünitelerimizden alınan yazılarda, işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların iş sözleşmelerinin işverenlerince feshedilmesi üzerine ilgili mahkemeler nezdinde açtıkları davalar sonucunda verilen kararlarda, bu sigortalıların iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine hükmedildiği, söz konusu mahkeme kararlarına istinaden işverenlerce çalışılmayan sürelere ilişkin prim belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verildiği belirtilerek, geç verilen bu belgeler dolayısıyla idari para cezası verilip verilmeyeceği, yasal süresi dışında ödenen sigorta primleri için gecikme zammı alınıp alınmayacağı, ayrıca işyerlerinde çalıştığı halde hizmetleri Kurumumuza bildirilmeyen sigortalılar tarafından açılan davalar sonucunda mahkemelerce verilen ve Kurumumuza edim yükleyen ilamlarda sigortalıların ücretlerine yer verilmemiş olması halinde ne yolda işlem yapılacağı sorulmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:346)

03.03.2005 Maliye Bakanlığından: Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. 1. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler: Vergi Usul Kanununun[1] mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, aşağıda belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:37)

03.03.2005 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde yeminli mali müşavirlerce tasdik raporu düzenlenmesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması konularına ilişkin usul, esas ve işlemlerde dikkate alınacak hadler belirlenmiş ve Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı bu Kanuna ilişkin olarak yayımlanmış çeşitli Genel Tebliğlerde açıklanmıştır.

Yorum yok