Ağustos, 2004 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:339)

24.08.2004 Maliye Bakanlığından: 5024 sayılı Kanunla(1), Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ekindeki listede gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok